Tuesday, 2 May 2017

ипотеченкредит


Разликимеждупотребителски и ипотеченкредит от "ЕйДжиБиФайнанс" АД.

Въпросизаипотечнитекредитиот "ЕйДжиБиФайнанс" АД финансоваинституция.

Полезнаинформациянавсичкинастоящи и потенциалнипотребителина "ЕйДжиБиФайнанс" АД , коитожелаятдаизтегляткредит, катогиинформиразаособеностите и предимствата, с коитотрябвадасесъобразят и даваполезнисъветиприкредитирането.

Каква е разликатамеждупотребителски и ипотеченкредит?
"ЕйДжиБиФайнанс" АД предлагасамоипотеченкредит в евро.
"ЕйДжиБиФайнанс" АД непредлагапотребителскикредит.
Откаквозависисуматанаипотечниякредит и какъв е срокътзанеговотопогасяване?
Необходимилисаличнисредства, задаучаствате в покупканаимот?

Каквисалихвенитепроцентипоипотечнитекредити в сравнение с лихвенитепроцентипопотребителскитекредитинаконкуренти?

Промоционаленипотеченкредит в еврозафизическилицаотЕйджибиФайнанс

Обезпечение - недвижимоимущество
Годишноефективнооскъпяване: 14%
Закредитот 100 000 евродо 500 000 евро

Одобрениедо 2 работнидни

No comments:

Post a Comment